Glitre

Beliggenhet:
Sentralt i Finnemarka.

Kommune:
Lier, Drammen, Øvre Eiker, Modum

Adkomst:
Grei adkomst Ulevannsveien opp Steinset Terrasse ved Nedre Eiker kirke i Krogstadelva. Bom avgift. Parkering ved Steindammen. Skogsbilvei fra Åmot. Avgift. Parkering ved Engervollen. Oppkjøring ca. 500 m forbi Åmot kapell. Fine sykkelveier

Nærmeste bilvei:
Skogsbilvei fra Åmot. Parkering v/Engervollen nord for Mehlum Damtjern, men det er ikke bom på veien før ved Jøssjø. Skogsbilvei fra Skjåstad i Lier, stengt med bom ovenfor Justad.

Vannets Størrelse:
3610 da.

Fiskeslag:
Ørret, abbor, sik, ørekyte

Beskrivelse av vannet:
358 m.o.h. Fint fiskevann med skogsbilvei rundt størsteparten av vannet. Glitre er drikkevannskilde for Drammen m.fl. men det er ikke forbud mot fiske. Det er mye og fin fisk i vannet. I 1999 rapporterte en person inn fangst av en ørret på 1,9 kg, 1,2 kg og 1,1 kg samt sik på 0,9 og 0,8 kg. I 2001 er det rapportert inn fangst av ørret på 1,7 kg.

glitre  glitrefisk2

Kultiveringstiltak:
Fiskeutsetting
Glitrevannverket var pålagt sette ut 1200 av disse er fisk årlig. Dette antallet er nå redusert. Ved restaurering av gytebekker reduseres behovet for fiskeutsettinger.

All fanget stamfisk fra Sandungselva blir satt ut igjen i Glitre.
Arbeidet i Glitre blir utført av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekortet for Finnemarka, eller Statskogs Norgeskort. (inatur.no)

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka.

Merknader:
Glitrevannets areal er på 3610 da. og den største dybde er på 90 m. Vannet har et totalvolum på 112 mill.m3 vann.
Glitrevannverket er et interkommunalt selskap som skal forsyne medlemskommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken med vann . Vanninntaket ligger på ca. 30 meters dyp og et 12 km. langt tunnelsystem fører vannet fram til Landfalltjern hvor vannbehandlingsanlegget ligger. Fra 1992 får også Frogn kommune, på østsiden av Oslofjorden, Glitrevann.

Nedslagsfeltet er på 45 km2 og det er brukt mange millioner kroner på klausulering for å verne naturen mot menneskelig forurensende aktivitet i nedslagsfeltet. Det er nå i gang store tiltak for å forsterke disse tiltakene og bl.a. er det snakk om restriksjoner mot beitene dyr. Det ser ikke ut som om dette får noen direkte konsekvenser for fisket i vannene.

Det er mange interessante historier om finnene som bodde på forskjellige plasser i Finnemarka. De første fra omkring 1650. I bøkene ”Finnemarka” og ”Finnemarka II” finner en mye av historisk interesse fra denne tiden. Omkring 1850 besto bygdesamfunnet der inne av nærmere 30 bruk. I 1923 bodde det folk på 10 plasser mens det i 1959 bare var folk på Bottolvs og Dammen. Ved tusenårsskiftet var det ingen som var bosatt i Finnemarka.

I overkant av det øvre Sandungen vannet ligger Sandungsvollen Dette er trolig en av de første plassene som ble ryddet i Finnemarka, alt på 1400-tallet. Omkring 1850 bodde Jacob Nilsen Sandungen her. Han er anerkjent som den første i Norge som drev med kunstig utklekning av ørretrogn. I 1985 reiste Drammens Sportsfiskere en minnestein over denne merkelige mannen ved den bekken har klekket ut ørret i. Steinen står ved veien mellom Dypingen og Sandungsvollen.