Fluegruppa Invicta

inv1

Fluegruppa Invicta feiret 25 års jubileum i 2014. Siden opprettelsen i 1988 har gruppen vokst frem til å bli “verdensberømt” i Norge og noen av landets beste fluefiskere har vært medlem i en årrekke. Gruppen er meget aktiv på turfronten, med minst tre organiserte turer i året, og en rekke Ad-Hoc dagsturer som ofte blir avtalt på gruppens FB sider eller på klubbkveldene som går hver torsdag i høst-, vinter- og vårhalvåret. Invicta gjennomfører i tillegg både Fluebinderkurs, Kastekurs og Praktisk Fluefiskekurs som er åpent for alle. Hvis du ønsker å bli en bedre fluefisker så er du hjertelig velkommen hos oss. Du kan kontakte oss på [email protected] eller åpne linken «Kontaktpersoner Invicta» lengre ned på siden for å sende direktemeldinger til styremedlemmene. Medlemskap koster for tiden kr 200,- for seniorer (over 24 år) og kr 5,- for juniorer (12-24 år). NB. Medlemskap i Invicta krever medlemsskap i Drammens Sportsfiskere.

 

Kontaktpersoner Invicta

Innmelding i Fluegruppa Invicta

Invictaprisens Statutter
1. Invictaprisens hensikt Invictaprisen innstiftet år 2002, er en æresbevisning som kan gis til medlemmer for vedvarende fortjenstfullt arbeid i- og for fluegruppa INVICTA. Tildeling av prisen foretas som siste post på fluegruppas årsmøte. Invictaprisen år 2002 bekostes av representantskapet i Drammens Sportsfiskere.
2. Valgbare medlemmer Kun medlemmer i fluegruppa INVICTA kan være berettiget til å motta prisen, som gis til odel og eie. Man kan bare motta denne prisen en gang. Kandidater som ikke når opp det ene året, kan innstiller på nytt senere.
3. Forslag på kandidat og saksbehandling Forslag på kandidater gis med skriftlig begrunnelse til styrets leder innen siste styremøte før årsmøtet. Kun medlemmer i fluegruppa – inkludert styre, kan fremme forslag på kandidater. Forslag behandles og avgjøres i styremøte hvor minst halvparten av styrets medlemmer, inkludert vara, er til stede. Hvem som blir tildelt prisen, skal først offentliggjøres på fluegruppas årsmøte! Hvis færre enn halvparten av styret møter, kalles det inn til ekstra styremøte for behandling av mottatt forslag.
4. Forslag på flere kandidater Hvis det foreligger forslag på 2 kandidater avgjøres tildelingen ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Hvis det foreligger forslag på flere enn 2 kandidater, skal styret stemme i to omganger således: Første omgang: Hvert styremedlem har 2 stemmer til fordeling blant kandidatene. Andre omgang: Hvert styremedlem avgir 1 stemme på sin kandidat. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
5. Endring av statuttene Eventuelle forslag til endring av statuttene fremlegges skriftlig til styrets leder innen siste styremøte før årsmøtet. Styret kan forkaste forslaget eller føre dette inn i gjeldende statutter uten at dette kreves tatt opp på årsmøtet. Hvis færre enn halvparten av styrets medlemmer møter, kalles det inn til ekstra styremøte for behandling av mottatt endringsforslag. Drammen, den 29.september 2002