Fluegruppa Invicta

inv1

Link: kontaktpersoner Invicta

Fluegruppa Invicta feiret 25 års jubileum i 2014. Siden opprettelsen i 1988 har gruppen vokst frem til å bli “verdensberømt” i Norge og noen av landets beste fluefiskere har vært medlem i en årrekke. Gruppen er meget aktiv på turfronten, med minst tre organiserte turer i året, og en rekke Ad-Hoc dagsturer som ofte blir avtalt på gruppens FB sider eller på klubbkveldene som går hver torsdag i høst-, vinter- og vårhalvåret. Invicta gjennomfører i tillegg både Fluebinderkurs, Kastekurs og Praktisk Fluefiskekurs som er åpent for alle. Hvis du ønsker å bli en bedre fluefisker så er du hjertelig velkommen hos oss. Du kan kontakte oss på [email protected] eller åpne linken “Kontaktpersoner Invicta” lengre ned på siden for å sende direktemeldinger til styremedlemmene.  Medlemskap er inkludert i foreningens ordinære kontigent

 

FLUEGRUPPA V E D T E K T E R

pr. 13.11.17

 • 1  Formål

Drammens Sportsfiskeres fluegruppe «Invicta» skal ivareta med­lemmenes interesser vedrørende fluefiske. Gruppa skal fremme inte­ressen for dette gjennom aktive tiltak som kursvirksomhet, turer og medlemsmøter, og den skal ivareta medlemmenes interesser ved felles opptreden utad.

 • 2  Medlemmer

Det er kun adgang for medlemmer i Drammens Sportsfiskere til å være medlem i Fluegruppa.

 • 3  Medlemskontingent

Foruten kontingenten til Drammens Sportsfiskere må den som ønsker å være medlem i Fluegruppa betale en årskontingent til gruppa. Kontingentens størrelse fastsettes av Fluegruppas årsmøte for ett år av gangen. Den som ikke har betalt sin kontingent innen 31. mars kan av styret strykes som medlem. De kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og eventuelle andre forpliktelser er ordnet.

 • 4  Styret

Fluegruppas styre består av følgende syv medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem kurs og opplæring, styremedlem tur og konkurranse og styremedlem uten portefølje. I tillegg velges en vararepresentant.

 • 5  Årsmøte

Årsmøtet er Fluegruppas høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen 15 januar. Innkallingen sendes Fluegruppas medlemmer med minst 14 dagers varsel.

 • 6  Årsmøtets dagsorden

1) Åpning.

2) Valg av møtedirigent.

3) Valg av referent.

4) Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

5) Årsberetning.

6) Regnskap. Revidert av DS’s oppnevnte revisor.

7) Fastsettelse av kontingent.

8) Budsjett.

9) Innkomne forslag.

10) Valg.

11) Utmerkelser.

Styrevalgene gjelder for to år av gangen, slik at halve styret er på valg hvert år. Leder og nestleder skal ikke være på valg samtidig. Alle valg er skriftlige, hvis det er mer enn ett forslag. Valgene foretas for hver enkelt kandidat. Hvis en kandidat ikke oppnår flertall foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalget avgjøres valget ved loddtrekning. Alle avgjørelser skjer med alminnelig flertall, dog må forandringer av gruppas vedtekter ha 2/3 flertall og kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Alle medlemmer har stemmerett ved personlig fremmøte når alle forpliktelser overfor  Fluegruppa er oppfylt.

 • 7  Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst halvparten av Fluegruppas medlemmer skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om dette årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje senest 14 dager før møtet.

 • 8  Årsberetning, regnskap, budsjett

Fluegruppas regnskapsår går fra 1. januar til 31. desember. Årsberetning, revidert regnskap og budsjett for kom­mende år, vedtatt av Fluegruppas årsmøte oversendes Drammens Sportsfiskeres styre til fastsatt tid, 15. januar.

 • 9  Felles ansvar under arrangementer

Misbruk av rusmidler aksepteres ikke på Fluegruppas arrange­menter og aktiviteter. Styret kan ekskludere vedkommende fra Flue­gruppa. Ekskluderingen kan ankes inn for årsmøtet.

 • 10  Invictaprisen
 1. Invictaprisens hensikt.

Invictaprisen innstiftet år 2002, er en æresbevisning som kan gis til      medlemmer for vedvarende fortjenstfullt arbeid i- og for fluegruppa INVICTA. Tildeling av prisen foretas som siste post på fluegruppas årsmøte. Invictaprisen år 2002 bekostes av representantskapet i Drammens Sportsfiskere.

 1. Valgbare medlemmer.

Kun medlemmer i fluegruppa INVICTA kan være berettiget til å motta prisen, som gis til odel og eie. Man kan bare motta denne prisen en gang. Kandidater som ikke når opp det ene året, kan innstiller på nytt senere.

 1. Forslag på kandidat og saksbehandling.

Forslag på kandidater gis med skriftlig begrunnelse til styrets leder innen siste styremøte før årsmøtet. Kun medlemmer i fluegruppa – inkludert styre, kan fremme forslag på kandidater. Forslag behandles og avgjøres i styremøte hvor minst halvparten av styrets medlemmer, inkludert vara, er til stede. Hvem som blir tildelt prisen, skal først offentliggjøres på fluegruppas årsmøte! Hvis færre enn halvparten av      styret møter, kalles det inn til ekstra styremøte for behandling av mottatt forslag.

 1. Forslag på flere kandidater.

Hvis det foreligger forslag på 2 kandidater avgjøres tildelingen ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Hvis det foreligger forslag på flere enn 2 kandidater, skal styret stemme i to omganger således: Første omgang: Hvert styremedlem har 2 stemmer til fordeling blant kandidatene. Andre omgang: Hvert styremedlem avgir 1 stemme på sin kandidat. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjø-rende.

 1. Endring av statuttene.

Eventuelle forslag til endring av statuttene fremlegges skriftlig til styrets leder innen siste styremøte før årsmøtet. Styret kan forkaste forslaget eller føre dette inn i gjeldende statutter uten at dette kreves tatt opp på årsmøtet. Hvis færre enn halvparten av styrets medlemmer møter, kalles det inn til ekstra styremøte for behandling av mottatt endringsforslag.