Vannmiljøutvalget

Vannmiljøutvalget arbeider for å overvåke og beskytte økosystemene i og ved vann og vassdrag i nærområdet.

Utvalget behandler blant annet utbyggingssaker og forurensningssaker, og fokuserer på restaurering av vassdrag. Vannkvalitet og kartlegging av fisk og miljøgifter i fisk er sentrale temaer. Noen av områdene det fokuseres på er Drammenselva, Drammensfjorden, Kjøsterudbekken, Lierstranda, Damtjern ved Lierskogen, Drammensmarka og Finnemarka.

Vi ønsker med vårt arbeid å bidra med å tilrettelegge for fritidsfiske og bruk av naturen i sammenheng med vann.

Vanndirektivet stiller krav til vannkvaliteten i hele Norge.

Forbedringsmuligheter i vann, elver, bekker osv. i vårt område finnes på vann-nett.

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs.

Vannmiljøutvalget samarbeider med NJFF, grunneiere, kommuner, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, forskningsinstitusjoner som f.eks. Norsk Institutt for Vannforskning, Naturvernforbundet og andre frivillige foreninger og personer.

Vannportalen På Vannportalen.no finn du informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskrifta om rammer for vassforvaltninga i Noreg (vannforskriften), og anna arbeid knytt til EU sitt rammedirektiv for vatn (vanndirektivet).

Aktiviteter i Vannmiljøutvalget

Årsberetninger

22. mars er World Water Day.

Kontaktpersoner i Vannmiljøutvalget