Sneisene

Beliggenhet:
Sør for Nykjua

Kommune:
Dele mellom Modum og Lier går midt i vannene. Modum på vestsiden.

Adkomst:
Sneisene, Nykjua mfl er greie å gå til fra parkeringsplassen ved Sponevollen. Oppkjøring fra Westad industrier i Vassbunden, Geithus. Ellers til fots eller med sykkel fra bom ved Solberg (Kanada (Delekant) eller Glitreveien ovenfor Justad i Lier.

Nærmeste bilvei:
Like ved vannet

Fiskeslag:
Ørret

Beskrivelse av vannet:
Sneisene består av 4 vann: Nordre, Mellom, Lille og Søndre. Søndre Sneisa disponeres sammen med Oddeval og Mehren Grunneierlag

Kultiveringstiltak:
Det er ikke satt ut fisk i vannene siden 1995, da ørreten greier seg selv på grunn av gode gyteforhold.
Arbeidet i vannet utføres av Drammens Sportsfiskere.

Tilgjengelighet:
Fellesfiskekort for Finnemarka.

Kommentarer:
Fullgården Disen på Modum var en av herredets eldste gårder. Dette var fra gammelt av en storgård og hadde store skogområder helt over til grensen mot Lier. I 1731 var det en grensetvist mellom Otto von Cappelen som var eier av den tilgrensede skog , Solberg og Rustan i Lier og godseier Johan Hermandsen, som eide Disen på Modum. Retten, som en maidag i 1731 dro den lange vei fra Modum og inn til delet mot Lier – hadde med seg et gammelt delebrev mellom Lier og Modum fra 1574 og en høyesterettsdom fra 1687- og disse dokumentene ble lagt til grunn for dommen. Om grensen mellom de to herreder sa retten at den skulle gå fra Sneiseoset og imellom disse vann til Lille Nykjua, videre opp bekken til Store Nykjuaoset videre i en linje til øst og ledet sørligere over til Botnestenen på Tverråsen. (I et annet dokument står det mer presist at grensen går fra ”den gamle damstokken i Store Nykjua”.)

I gårdshistorien for Disen står det at navnet Sneisene forklares som sneis – tynn kvist eller sideskudd på en stamme.