Formannens Vårhilsen

Hei alle sportsfiskevenner.

«La oss takke han som skapt både solen og oss, han som alltid bevarer oss, som gir oss blomster og regn, mat og drikke, tilfredshet, ro og ledige stunder, slik at vi også kan gå ut og fiske.»

Fra «den fullendte sportsfisker av Izaak Walton

538717_351838194852150_1673443189_nNei kjære venner, jeg har ikke blitt religiøs, men jeg har kanskje som mange av dere også ett litt religiøs forhold til det å fiske. Og nå som våren er i anmarsj, ja da kjenner jeg fiskefeberen stiger. Etter en lang og mørk vinter, er ingen ting mer gledelig enn å kjenne vårsolen varme, finne tilbake til mitt hemmelige fiskevann og legge snøret ut etter det første vak. Fiske er vår religion og det nærmeste du kommer en bibel for oss fiskere er kanskje Izaak Walton’s «den fullendte sportsfisker».

Den 12. mars blei det 80 årsmøtet i Drammens Sportsfiskeres avholdt på klubbhuset på Sølfast. Rundt 30 medlemmer blei stødig loset gjennom årsmøtet av dirigenten Thorgeir Gustavsen. Fyldige årsrapporter fra alle grupper vitner om at det jobbes bra, få eller ingen kommentarer til disse. Hovedregnskapet skapte litt hodebry da det viser seg at gruppens omløpsmidler i hovedregnskapet ikke stemmer overens med hva som er ført i den enkelte gruppes regnskap. En feil som har fulgt oss siden 2012 og som nå vil bli rettet opp. Revidert Hovedregnskap kommer i neste nummer av Sportsfiskern’. Det vises til protokollen fra årsmøtet for flere detaljer. Ellers så viser årsmøtet nok en gang at vi sliter med å fylle opp med tillitsvalgte i de forskjellige komiteer og grupper. Vi trenger flere folk, slik at vi klarer å opprettholde våre tilbud og fremstå som en av Norges mest aktive sportsfiskerklubber. Vi trenger faktisk akkurat deg! Pr. i dag mangler vi bl.a nestleder i DS, samt to varamedlemmer til styret. Fiskestellkomiteen mangler leder, men her har fiskestell akkurat konstituert sitt nye styre slik at de fleste oppgaver blir ivaretatt. Lederjobben i Fiskestell skal nå være langt mindre krevende enn før, grunnet større ansvarsdeling. Vi har ingen medlemmer igjen i Sportskomiteen, her var alle på valg og vi har ikke lyktes å få noen nye krefter inn her. Vi står i fare for å måtte legge ned komiteen hvis vi klarer å finne en løsning. Jeg takker Odd og Solveig Ringstad, samt Frank Pedersen for en flott jobb i sportskomiteen gjennom flere år, verbale blomster til dere. Også mangler vi nært sagt som vanlig flere i Huskomiteen. Vi trenger sårt flere som kan være med å opprettholde tilbudet som Huskomiteen har på våre klubbkvelder og sammenkomster. Vi må se på alternative løsninger hvis dette ikke løser seg, vi klarer ikke å opprettholde tilbudet med dagens bemanning.

Mars måned er årsmøtetid, ikke bare hos DS, men både i NJFF Buskerud og i Dofa. Årsmøtet til Dofa blei avholdt 25. mars på klubbhuset til Krokstadelva jeger- og fisk. Undertegnende stilte for DS. Det blei et raskt og greit årsmøte, få kommentarer og lite innspill fra deltakere på årsmøtet. Eneste punkt i årsmeldingen som omhandlet fiskestell og fiskekultivering var Dofa’s bekymring for utviklingen av Ph-nivået i marka. Her blei det oppfordret til at foreningene står sammen og søker om midler til kalking, og da gjerne med Dofa i en koordinerende rolle. Årsberetningen og regnskapene til Dofa Styret viser som de siste år, at virksomheten er konsentrert full og helt rundt settefiskanlegget.

Søndag 15. mars blei årsmøtet til Buskerud Jeger- og fisk holdt. Tor Andreassen og undertegnende var DS sine representanter, samt Øivind Juul Nielsen som styremedlem i Buskerud NJFF. Øivind fortsetter i styret i 2015, i tillegg har vi Kristoffer Jakobsen i valgkomiteen. I NJFF sitt arbeidsprogram og årsplan for 2015 er det særlig ett målområde som er viktig for oss sportsfiskere: Sikre bærekraftige bestander av anadrome laksefisker. Dette arbeidet blir enda viktigere når vi nettopp har fått myndighetens og fiskeriministerens planer for storstilt økning i oppdrettsnæringen. Det er særs viktig at NJFF fremstår som en sterk og troverdig aktør i forhold de store problemer oppdrettsnæringen fører med seg for våre vannsystemer i fjord og elver. Oppdrettsnæringen er i dag en av de største trusler for våre laksestammer, i tillegg er de en stor miljøtrussel i de vannsystemer de er etablert. Rømninger, lus, avfall rundt anleggene, rømt fisk som fortrenger villfisk, sykdom fra anleggene – farene og utfordringene er mange, og i sum utgjør de en alvorlig trussel mot det fritidsfiske som foregår i fjorder, elver og vann i kystnære områder, områder som er viktig for befolkningens mulighet til å utøve friluftsaktiviteten fiske. Oppdrettsnæringen er i dag en alvorlig miljøtrussel, og de har gjennom flere år blitt beskyttet av myndighetene. Og det er nettopp i denne viktige saken at jeg setter spørsmålstegn ved NJFF sin troverdighet. Er vi en organisasjon av forkjempere for bevaring av arter, miljø og økologiske vannsystemer? Kjemper ikke nettopp samme organisasjon for å kvitte seg med en art som ulven! Har ikke nettopp samme organisasjon kjempet med nebb og klør for å kunne spre forurensende bly i naturen! Hvorfor skal myndighetene høre på oss i denne saken, de vil jo bare hevde at vi er en lite miljøbevisst organisasjon som kun er ute etter å ivareta særinteresser. Og nettopp NJFF sin lite beviste miljøprofil, viser seg å være ett av de argumentene vi blir møtt med når folk takker nei til medlemskap i DS.

Styret i Fiskestell har hatt møte med Statskog i mars hvor budsjett og arbeidsplaner for 2015 var tema. Budsjett for 2015 blei økt med 10% , noe som viser at Statskog verdsetter det arbeidet som DS gjør i Finnemarka høyt. Vi fikk også til en avtale om et arrangement i regi av DS inne i nordområdene, her blir det en markering av 80 års jubileum med fiskekonkurranse, fisketur og grilling for medlemmer. Vi har fått ordnet det slik at DS medlemmer kan kjøre helt inn denne helgen. Nærmere og mer detaljert informasjon kommer seinere, men tidspunktet blir helgen 14-15 juni.

Nå som vinteren slipper taket, så stiger også aktivitetsnivået i gruppene. Havfiskegruppen har akkurat kommet hjem etter en langweekend til Averøy, rapporter tyder på at gjengen har hatt en kjempefin tur med masse fin fisk. Klubbmesterskap i isfiske gikk den 15.mars på Løvnesvannet i Sigdal, her var det Svein Inge Stangnes som stakk av med seieren i veteranklassen med 4660 gram, dette holdt også til å bli klubbmester. Solveig Ringstad vant dameklassen, vi gratulerer begge.

Fluegruppa hadde besøk av Eivind Berulfsen tidlig i mars, tema var sjø-ørretfiske. Snart er det også kastekurs flue på øya, som vanlig blir dette den siste helgen i april. Dette arrangementet blir også det siste i regi sportsfiskeåret 2014/15, så vi håper at det kommer ekstra mange ned på Sølfastøya denne helgen. Her blir det fluekasting og trening hele helgen, vi holder åpent på huset og serverer kaffe, vafler og pølser. Som vanlig blir det også mye prat om turer og utstyr disse dagene. Jeg vil også helt til slutt nevne at det er masse ledig på Søltjørna til sommeren, nye avtale med grunneiere er nå tegnet for 2015/16.

Ønsker alle en riktig fin og fiskerik vår.