Styremøte 14.10

Drammenssportsfiskere
Hovedstyret
Tid, sted, dato14.10.20, Sølfast, 19:00
DeltagereHans Petter Nyhuus, Atle Blegeberg, Robert Skoczylas, Kristoffer Jacobsen, Haavard Paulsen, Eigil Jensen, Roy-Ingar Hansen
GjesterKnut E. Kaalstad, Berit Langeng
Huskomiteen. Status pr. 30.09 – regnskap 2020, planer ut 2020 og planer for 2021. 
Inntekter: plan for oppjustering av utleiepriser.  Vi må indeksregulere, sjekk markedet hva andre tar.
Inntekter: Andre områder vi kan hente inntekter på,  f.eks utleie til møtevirksomhet på dagtid.  Hva krever det av oppfølging.
Utgifter:  Ds må som helhet redusere utgifter – hvordan kan hus komiteen bidra, plan for å redusere utgifter med minst 10% i 2021.
https://drammenssportsfiskere.no/wp-content/uploads/2020/10/huskomiteen-resultatrapport-30-09-2020-prognose-2020.pdf

Diskusjon.
Driftsmarginen på utleie av klubbhuset må økes. Huskomitèen gis i oppdrag av styret å se på mulighetene for å øke inntektene samt å redusere utgiftene.
Momenter som ble diskutert:
1. Organisk annonsering av klubbhuset og dettes fasiliteter Action: Kristoffer
2. ENØK tiltak for å redusere energiutgiftene. 50K årlig i strøm er høyt. Vi må se på bla styring av varmekabler.
Styring av varme Aksjon: Atle
Vurdere strømavtaler Aksjon: Knut
3. Huskomiteen må orientere seg i markedet og se på hva markedsprisen er på tilsvarende tilbud Aksjon: Huskomiteen
4. Finnes det støtteordninger ifm Covid-19 vi kan benytte oss av? Aksjon: Eigil
5. Møtevirksomhet på dagtid. Annonsere/gjøre oss attraktive for kommunale og offentlige virksomheter. Er det fasiliteter vi mangler vi kan anskaffe?
6. Styret oppfordrer grupper og komiteer til å benytte kursrommet, styrerommet eller biblioteket til møtevirksomhet for å redusere oppvarmingen av huset. Biblioteket er et egnet rom å bruke til mindre møter. Rommet har prosjektor
Sportsfisker’n, status pr. 30.09 – regnskap og planer for 2021 og videre fremover.  Noen stikkord:
Hvordan ser fremtiden ut for Sportsfisker’n?  Hva tenker komiteen blir utfordringene fremover?  Hvordan øke annonseinntekter, redusere utgifter og fremdeles kunne tilby medlemmer og annet publikum aktuelt stoff om DS sitt indre liv.
Nytt styre har ambisjoner om å ta DS som helhet inn i 2020 og fremtiden, bl.a med å ta i bruk de teknologier og de medier som dagens befolkning bruker for å tilegne seg informasjon.  
Styrets førstevalg for informasjon til medlemmer og befolkning generelt vil være DS sine nettsider og andre etablerte sosial medier (Ds FB gruppe).
For å fremstå som en aktiv og attraktiv klubb å søke medlemskap i, må vi være der publikum er, på nett og i sosiale medier.  Hva kan komiteen i sportfiskern bidra med for å nå disse målene?

Ds regnskaper for 2019 viser at vi som helhet må redusere utgifter, sportsfiskern’ må redusere med 20% gitt annonseinntekter på 2019 nivå.   Plan for 2021 legges frem for styret i løpet av november 2020.  (vedtekter i §2) 
 
https://drammenssportsfiskere.no/wp-content/uploads/2020/10/sportsfiskern-resultatrapport-30-09-2020-prognose-2020.pdf

Diskusjon.
Annonseinntekter er redusert i fra i fjor flere store annonsører er falt bort. Covid-19 brukes som argument for at annonsørene ikke kan fortsette å støtte DS/Sportsfisker’n
Per nå består redaksjonskomiteen av kun 2 personer. Dette gjør at komiteen har begrensende ressurser. Vi mangler bla annonseselger. Optimalt burde det vært 6 personer i komiteen.
1. Av Sportsfisker’ns totale driftsutgifter er ca. 65K bundet opp i produksjon av papirutgaven. Kostnadene for produksjon av papirutgaven er meget høy. Det ble tatt opp fra ett styremedlem at kostnadene ikke kan forsvares og at det bør ses på elektronisk distribusjon og produksjon av avisen.
2. En eventuell omlegging av format/plattform av sportsfisker’n må ses på i sammenheng med styrets nye kommunikasjonsstrategi, der vi skal bli tydeligere på hvilken plattform vi deltar på og ha en enhetlig strategi for gruppene. Knut er positiv se på alternativer for Sportsfisker’n
3. Det bør være lettere å skaffe annonsører dersom vi har en tydelig digital profil og kan tilby annonsørene en god plattform (nettside) Slike annonser vil nå betydelig flere enn i papirformat
4. En omlegging til digital avis må følges opp med endringer i foreningens lover ( om nødvendig)
5. Styret ber redaksjonskomiteen om forslag til hvordan vi kan gå over til en digital publiseringsplattform. Tisplan før jul Aksjon: Knut, Tor
Årsmøteprotokoll underskrives og sendes Eigil.
Medlemstilbud
Styret vil prioritere arbeidet med å få på plass flere medlemstilbud/fordeler. Vi oppfordrer medlemmer til å ta kontakt dersom der er tilbud/fordeler de ønsker vi jobber videre med
1. Vi ønsker å se på muligheten for å jobbe med å etablere fiskevann med stor fisk. Vi disponerer hytte vedVrangen som ligger nært ved andre attraktive fiskevann disponert av Solberg JFF
2. Undersøke muligheten for å få på plass en fiskekortordning for fiske i Finnemarka der medlemmene enten får fiskekort inkludert i medlemskapet, eller kan kjøpe dette til en rabattert pris. Aksjon styret med støtte av fiskestell
Det nye styret ønsker å bruke noe av foreningens oppsparte fondsposisjoner til inntektsbringende aktiviteter. Både for medlemsbevaring og rekruttering av nye medlemmer. Eventuelle tiltak/investeringer må ses på som business caser der formålet er medlemsbevaring og rekruttering.
Det settes av 5000 i årets budsjett til annonsering til disposisjon for webmaster.
Kommunikasjonsstrategi. Det er en fordel at det utarbeides noen skriftlige retningslinjer for dette for sporbarhet og hjelp til tillitsvalgte. Aksjon: Hans Petter med støtte fra Kristoffer og Håvard
Styreweb anskaffes som medlemsregister og fakturering. Vi må se på om styreweb er egnet til å føre regnskapet vårt også. styreweb kan eventuell brukes som bilagsunderlag for konitgent
Neste møte 28.10