19. Rapporter

Risiko for spredning av G. salaris i Oslofjorden

Innspill til undersøkelse av Damtjern og nedslagsfeltet

Kalking og naturlig restaurering i Finnemarka, Buskerud: dyreplankton som biologiske indikatorer

Vedvarende menneskeindusert spredning av bredspektret ferskvannsfisk til og internt i Norge: et holarktisk, økologisk perspektiv

NIVA rapport Biologisk undersøkelse av indre Drammensfjord

NIVA rapport Miljøgifter i fisk fra indre og ytre Drammensfjord

NIVA rapport Vannforekomst Drammensfjorden

NGI rapport Miljøovervåking av indre Drammensfjord