2. Damtjern ved Lierskogen

Vannmiljøutvalget har lenge vært en pådriver for å få stanset forurensningen av Damtjern ved Lierskogen.

Vannet var tidligere et godt ørretvann. Utvalget registrerte den 8. august 2007 død fisk i vannet, og vannprøver viste samtidig et for høyt innhold av ammonium og nitrogen i tilførselsbekkene. Svært mye slam er også i mange år blitt tilført vannet i forbindelse med pukkverksvirksomhet nær vannet. Under prøvefisket i september 2007 (i regi av Fylkesmannen, Lier kommune og Drammens Sportsfiskere/Vannmiljøutvalget) ble det ikke registrert ørret. Ørreten er mest sannsynlig blitt borte på grunn av forurensning og innførte fremmede fiskearter, blant annet gjedde. Vannmiljøutvalget har en avtale med Lier kommune om å gjeninnføre ørret i vannet når vannkvaliteten blir god nok. Årene går og foreløpig er det tilsynelatende ingen forbedringer, selv om enkelte rensetiltak er igangsatt. Når kan vi forvente at vannet er tilbakeført til sin naturlige tilstand? Ref. Vannforskriften. Hvem har ansvaret? Hva med videre planlagte utbygginger i nedslagsfeltet? Se forskningsrapporten Innspill til undersøkelse av Damtjern og nedslagsfeltet.

damtjern

Damtjern

Situasjonen i forurensede Damtjern og løsningene på problemene

Bekymringsmelding angående Damtjern

Pillefabrikken, Lier kommune

Offentlig ettersyn av detaljregulering av Hølaløkka sør

Hølaløkka Damtjern høring 2014

Måleresultater

Måleresultater del 2

Måleresultater del 3

Merknader til oppstart av privat planarbeid