Foredrag om Allemannsretten 19. november

Foredrag4_editedDrammens Sportsfiskere arrangerte i kveld et foredrag om Allemannsretten som ble holdt av Thomas Sveri fra Forum for Natur og Friluftsliv (FNF). Formålet med FNF er å styrke organisasjoner i arbeid med å ta vare på natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker som omhandler dette. Eksempelvis er både BJFF, Turistforeningen og Speidere samarbeidspartnere i Buskerud. Stikkord for at FNF skal fungere optimalt er samarbeid og engasjement.

Allemannsretten bygger på gammel sedvanerett i det å benytte seg av naturen. Dette er lovfestet i Friluftsloven av 1957. Det er viktig her å skille mellom innmark og utmark, da allemannsretten ikke gjelder for Dyrket mark (åker og eng), Engslått, Kulturbeite, Gårdsplass, Hustomt, Fornøyelsesparker og Industriområder. Det er viktig å merke seg at naturlig strand, berg, skog, hei, myr, fjell og vann er utmarksarealer og at man dermed har ferdselsrett hele året!

Loven er i stadig endring og siste oppdaterte versjon er fra 2012. Tilleggene som kom da omhandlet tilrettelegging med fokus på kloppbygging, skilting og merking i utmark. Blant annet fikk kommunene utvidet rett til å kunne skilte i områder hvor dette ansees som nødvendig. Regelen er allikevel at grunneiers tillatelse skal innhentes før slikt arbeid iverksettes.

For mange er det også interessant å vite at barn og ungdom under 16 år fisker gratis etter innlandsfisk i perioden 1.1. til 20.8. Dette gjelder ikke vassdrag med laks, sjøørret eller sjørøye og heller ikke krepsefangst eller fiske i kunstige fiskedammer. I eksempelvis fluefiskesoner oppfordres det til å bruke redskap som grunneier har fastsatt, men barn kan fiske med mark/sluk hvis ønskelig. Det ble tatt frem et eksempel hvor en skoleklasse møtte opp i fluefiskesonen i Renaelven og startet slukfiske, men dette er nok heller unntaket enn regel.

For oss sportsfiskere har allemannsretten flere interessante sider. Nå i sjøørretsesomgen er det for eksempel verdt å merke seg at brygger er å regne som privat eiendom og grunneiers tillatelse skal innhentes før man fisker derfra. Å krysse bryggen hvis man må dette for å komme seg videre er lov. Fiske i sjøen er ellers fritt for alle, også utenlandske statsborgere. Hvis du ønsker å slå opp telt på fisketuren skal dette gjøres ikke nærmere enn 150 meter fra bebodd hytte eller hus, og du kan ikke ligge der i mer enn to døgn. I fjellet eller fjerntliggende områder gjelder ikke 2-døgnsregelen.

Allemansretten dreier seg i bunn og grunn om å vise god ferdselskultur og folkeskikk når man ferdes i naturen. Som sagt innledningsvis så er loven hovedsakelig til for å skille mellom opptreden på innmark og utmark og den gir oss unike muligheter til å bedrive et aktivt friluftsliv enten det gjelder jakt, fiske, bær- og soppsanking, eller bare det å gå en tur i skogen.

Drammens Sportsfiskere ønsker å overbringe en stor takk til Thomas for at han tok seg turen til Huset med et interessant og høyst aktuelt foredragstema.

God Tur!

Du kan se Thomas sin presentasjon her.

Friluftsloven kan du se i sin helhet på Lovdata